Bestyrelsesmøde afholdt d. 07.01.2020

2020-01-26

Tilstedeværende: Thomass, Qi, Ulla og Esben

Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde og godkendelse af referat:

 • Ulla køber 6 stk. kantbeskyttere til vægge i stueniveau i blok 1,2 og 3 og får dem limet fast
 • Ulla undersøger placering af (måske i top af dør i stedet for gulv som nu) og udgifter til nye dørstoppere nærmere
 • 2 parkeringspladsnumre i P-kælder er faldet ned. Sættes op igen.
 • Forslag: 1 dag om året kunne både rækkehuse og lejligheder (også lejere i blok 3) deltage i vedligehold af udearealer
 • Alle cykler der ikke blev brugt i P-kælder er nu fjernet
 • Vandpumpe til kloakker i P-kælder er udskiftet
 • Udbedring af vandindtrængning gennem vægge i P-kælder er færdig med udgang af uge 2
 • Qi er i gang med at finde en ny låsesmed i stedet for den eksisterende
 • Der er kommet ny nøgleansvarlig i form af Lene Thrysø. Qi informerer Bonne og Deas om ny nøgleansvarlig og sender mail ud til alle beboere. Eksisterende nøglebestillingssystem på vores hjemmeside skal stadig benyttes
 • Ulla indsamler elregninger fra administrationsselskab for at få ekstern assistance til at vurdere vores samlede elforbrug
 • Qi har bestilt lokale i Bagsværd kirke til generalforsamling. Vi starter ud med generalforsamling for samejet (P-kælder) kl. 18.00 – 18.30 og fortsætter derefter med ordinær generalforsamling for ejerforeningen
 • Turnusordning til svar på indkomne mails i vores ejerforeningsmailbox er som følger: Januar, Esben; Februar, Ulla; Marts, Qui; April, Ulla; Maj, fastlægges med ny bestyrelse
 • Vi skal have gennemgået servicebogen for bygningerne og fordelt de serviceopgaver i bestyrelsen der skal tages action på i 2020
 • Qi sender mail med login til platform med elektronisk vedligeholdelsesplan

Forberedelse til generalforsamling:

 • Thomass har undersøgt med Adm. Danmark om han kan fortsætte som formand frem til den ordinære generalforsamling og det er der ikke noget til hinder for ift. vedtægterne. Dog skal der findes en ny formand, hvis vi skal underskrive officielle dokumenter. Bestyrelsen er enige om at Thomass fortsætter til generalforsamlingen.
 • Få formalia på plads med hvordan vi disponerer i Thomass situation når han er på vej ud af bestyrelsen efter salg af sin lejlighed
 • Adm. DK indkalder til generalforsamling
 • Thomass ser på formandens beretning
 • Qi får gruppemailadresseliste fra Adm. Danmark så denne altid er opdateret. Bestyrelsen skal fremadrettet bruge denne mailliste

Referat af bestyrelsesmøde afholdt 25. nov 2019

2019-12-04

Fremmødet: Ulla, Thomass, Qi 

 • Referatet fra sidst møde er godkendt.
 • Prisen på ekstra molokker er blevet sendt ud af Ulla, det vil blive stillet som forslag til den kommende generalforsamling (GF).
 • Cyklerne fra oprydningen tilbage fra 15. sep vil nu blevet fjernet. 
 • Udbedringen af fejl i kælderen, der mangler stadig nogle punkter som Thomass vil følge op på med Calum.
 • Udbedringens resultater skal tjekkes igen Jan 2020.
 • Gelænderet ved 161 er nu fikset.
 • Ulla får SP til at opsætte metal beslag til beskyttelsen af væggene i alle tre opgange.
 • Ulla får SP til at opsætte dørstopper der skal skrues ned i gulvet  (QH sender kontakt info til Ulla).
 • Låsesmeden er sygemeldt, QH finder en anden leverandør.
 • Thomass melder ud at vi skal bruge en nøgleansvarlige nu.
 • Ulla skriver til energi konsulent igen for at få et overblik over vores el-forbrug.
 • QH har haft det første møde med el-udvalget, og der arbejdes på flere fronter.
 • Der bliver meldt ud at den næste GF bliver den 30 April 2020. 
 • QH bestiller lokalet til GF, evt i Bagsværd kirke.
 • Bestyrelsen godkender den elektroniske vedligeholdelsesplan lavet af Plan 1, og Admin DK skal revidere budgettet baseret på det.
 • Bestyrelsen vil også tegne et abonnement hos Plan 1 for at løbende service og opdateringer vores planen.
 • Der skal aftale et fast bestyrelsesmøde hvert Januar for at følge op og i igangsat aktiviteter i vedligeholdelsesplanen i det pågældende år. 
 • Thomass sender et fælles mail ud som fortæller at vi mangler arbejdskraft i bestyrelsen. 
 • Den gamle mail-list skal slettes, vi skal bruge den opdateret list fra Admin DK’s hjemmeside.
 • Der er bestilt en ny vandpumpen i kælderen, da den ikke kan repareres.
 • Der skal strøges mere sand i kælderen (QH).
 • Vi skal genoprettet mail-ordningen blande bestyrelsesmedlemmer fra den Jan 2020, QH tager resten af året.

Bestyrelsesmøde den 20. aug. 2019

2019-09-28

Til stede: Ulla, Qi, Thomass og Andreas 

Fra sidste gang 

 • Modtaget drift- og vedligeholdelsesplan for solceller, one-time fee på 22.000 kr.  
 • Mikael Grønfeldt vil gerne hjælpe os med at vedligeholde hjemmesiden 
 • Qi har sat bestilling i gang af dør pumper 
 • Der er indkaldt til møde i de to udvalg for elforbrug samt solceller 
 • Thomass er stadig på sagen i forhold til ventilation i kælderen 

Referat fra mødet 

 • Ulla fremsender skriv omkring molokker, asfalt på Bagsværd Hovedgade, udvidelse af Hillerød motorvejen, elforbrug i kælderen til resten af bestyrelsen. 
 • Der skal indkaldes til arbejdsdag d. 15. september, evt. skal det tages i kombination sammen med Grundejerforeningen 
 • Blok 3 har haft flere problemer med elevatoren, beboerne blokerer døren, hvilket gør at elevatoren går i stykker. Vi har derfor haft betydeligt højere omkostninger i blok 3 end i de andre blokke 
 •  
 • Andreas tager fat på ny administrator og beder dem om at ophænge seddel 
 • HP Byg er i gang med fejl og mangel udbedring i forbindelse med 1 års gennemgangen 
 • Der er stillet legeredskaber op, hvor vandet løber ud på græsplænen som er afvandingssted 
 •  
 • Det bliver sag mellem Ejerforeningen og Grundejerforeningen, Thomass undersøger hvilken beslutning der er blevet truffet 
 • Der skal findes en ny nøgleansvarlig, der skal skrives ud om der kunne være nogen interesserede
 • Qi skriver til SP for at bede om at sætte metal beslag op på væghjørne på opgangene. 
 • Det er ikke længere forbud at luge vores område selv, hvis man har lyst, Qi skal skrive til GF for at bede dem om at melde det ud officielt 
 • Qi skal bede Låsesmeden til at tjekke hængsler på hoveddøren i forbindelsen med installationen af el-dørpumper
 • Gelænder foran 161 vil blive fikset snart

Arbejdsdag

2019-09-28

Kære alle beboere i Ejerforeningen Bagsværdlund.

Som I sikkert har bemærket, så gik arbejdsdagen rigtig fint. Opgangene fik en ordentlig overhaling med vand og sæbe, og spindelvæv, skrald m.m er fjernet i kælderen.

TAK!! til alle deltagere for en stor indsats

Der blev også fundet 10 cykler, som muligvis ikke er i brug mere, de var i alle fald ikke mærket med plast strips.

Cyklerne er nu fjernet, og opbevares i 8 uger før de helt fjernes.

Vi vil derfor bede dig om at være opmærksom på dette, HVIS du ikke nåede at sætte plast strips på en cykel, som du ønsker at beholde.

På arbejdsdagen blev det klart, at mange beboere var utilfredse med arealerne foran ejendommene, hvor ukrudtet vokser, og skæmmer helhedsindtrykket. Der var stemning for, at vi tager endnu en formiddag – denne gang med haveredskaber og affaldsposer til haveaffald.

Vi forventer at det bliver i start/ midt oktober, inden det bliver for koldt til udendørs aktiviteter, så hold øje med indkaldelsen til et par timers ”havearbejdsdag ”

Mvh Bestyrelsen

General information, September 2019

2019-09-28

Kære Alle

Affaldssortering:

Fra maj måned 2019 er borgerne i villaer og rækkehuse begyndt at opsamle deres madaffald/bioaffald. Det er en ordning, som alle er med i. Etageejendomme begynder først at sortere madaffald fra begyndelsen af 2020.

Kommunen udleverer særlige plastikposer, hvori madaffald m.m skal opsamles.

Vi får stillet en særlig bio-beholder til rådighed. Beholderen tømmes hver 14. dag. Undtagen i sommermånederne, juni, juli og august, hvor den bliver tømt hver uge, for at forhindre lugtgener i varmen.

Jeg spurgte til fare for rotter. Forvaltningen svarede, at erfaringer fra andre kommuner var, at det at affaldet blev samlet i en særlig beholder ikke medførte øgede rottegener, frem for at bioaffaldet blive smidt samme med andet affald – forudsat korrekt håndteret i de udleverede plastposer.

Vedr. Molok til bioaffald.

Det danske firmaet Joka, som forhandler de finske Molokker, har beregnet, at vi skal have 2 Molokker af typen Classic 1,3 M3, som har en diameter på 90 cm og nedgraves i en dybde af 1,5 meter.

Som I kan se i de nedenstående links, så findes der ”låsetyper” hvis vi vil kontrollere, hvem der benytter dem. Selv tror jeg mere på løsningen med at få området indhegnet.

En Molok koster inkl. nedgravning 35.000kr plus moms = ca. 44.000kr, altså 88.000 kr. for begge.

https://www.molok.com/
https://www.molok.com/sv/molok-produkter/molokclassic https://resources.molok.com/hubfs/Henkil%C3%B6kuvat/web-molok-product-range-brochure.pdf

Bagsværd Hovedgade.

Vej og trafikforvaltningen forventer at udføre vejarbejdet på den sidste del af Hovedgaden ( vores del) i begyndelsen af 2020. Den blive udført som ”slalombane”, med vejbane der snor sig, og der vil blive mulighed for parkering på dele af strækningen.

Man har overvejelser om at flytte trafiklyset der står ud for blok 2 til en anden position, evt. nede ved skolerne / Granvej, men der er endnu ikke taget stilling til dette,

Asfaltbelægningen vil være det, som forvaltningen betegner som en god belægning, hvad det så end er? men der blive ikke tale om støjdæmpende asfalt, alene af den grund, at støjdæmpende asfalt ikke virker på hastigheder på 50-60 km, men først ved 90 km.

Parkering på Hovedgaden.

Man må gerne parkere på Hovedgaden, når blot man iagttager de almindelige P forbudt regler, så som før fodgængerovergang – ikke parkere, så man tvinger andre bilister til at køre over fuldt optrukne linjer osv,osv.

Hillerød Motorvejen.

Lige nu og frem til medio september arbejdes der ved broen over motorvejen ved Vadstrupvej. Dette fordi man er ved at udvide Vadstrupvej, så der bliver en bedre/ længere svingbane til motorvejen.

Vedr. selve motorvejen:
Vejdirektoratet oplyser, at det er korrekt, at man planlægger en udvidelse af Hillerød motorvejen fra Ring 3

til Ring 4, og altså ud for os. Det sker dog inden for de eksisterende. Planlægningen forventes færdig i år. Hvornår det så udføres ?? , det kan man ikke svare på lige nu.

Der er tale om en udvidelse fra 2 til 3 spor (på en enkelt del-strækning fra 3 til 4 spor) og stort set inden for eksisterende vejskæl og uden ændring af de eksisterende til- og frakørsler.

Med hensyn til asfalten på denne strækning af Hillerødmotorvejen sker der følgende ( for mig volapyk) -Fra Ring 3 til Skovdige-broen – altså ud for os – ligger i begge retninger 85 ABS fra 1991.

Her i 2019 udskiftes der i begge retninger 1 km fra lige syd for Vadstrupvej til Skovdige-broen. Der udlægges en mindre støjende 70 SMA. Han lovede mig, at DET vil jeg kunne mærke, da det vil dæmpe lyden med mindst 3db. Jeg fik dog det indtryk, at der findes en asfalt type, som dæmper endnu mere.

Fra Skovdige-broen til tilslutningsanlægget ved Værløse, dvs nord for os, ligger i nordgående retning 55 SMA SRS fra 2010, mens der i sydgående retning ligger 80 SMA fra 2012.

Som jeg forstår det, så ligger der en gammel støjende asfalt ud for os, og vi får en bedre støjdæmpende asfalt nu, men vi får ikke den bedste og mest støjdæmpende.

Opgaven med at få hjælp til at finde ud af hvorfor vi bruger uforholdsmæssigt meget strøm, sammenlignet med andre ejendomme, den er endnu ikke på plads.

Vh Ulla

Port til P-kælder

2019-01-05

Fjedrene til porten i P-kælderen skal skiftes

Det forventes, at fjedrene bliver skiftet i uge 2 (7.-11. januar 2019).

I forbindelse med udskiftningen vil det i en periode på  ca. 3-4 timer ikke være muligt at køre ind eller ud af P-kælderen.

Så snart vi kender dato og tid for udskiftningen, vil dette opslag blive opdateret.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Springs for the gate in the parking-basement need to be replaced

It is expected, that the springs will be changed in week 2 (January 7.-11.)

During the work, it will not be possible to drive in or out of the parking-basement for a period of app. 3-4 hours.

As soon as we know the date and time of the replacement, this posting will be updated.

Yours sincerely

Bestyrelsen

 

Generalforsamlingen i Bagsværdlund Ejerforeningen: FORMENTLIG den 25. Juni.

2018-06-06

Efter mange måneders kamp er det endeligt lykkes os at få fat i alle de nødvendige informationer til at afholde den ordinære generalforsamling i ejerforeningen. Det bliver høj sandsynlig mandag den 25. Juni. Der kommer en officielle indkaldelse når vi har alle de praktiske ting på plads (inden for de næste et par dage).

Hvis nogen vil gerne stile forslag til afstemningen til generalforsamlingen, skal de være sendt til bestyrelsen inden søndag den 10. juni. Vi beklager den korte varsel, men bestyrelsen mente at det vil være en fordel at holde generalforsamlingen inden alle tager på ferien.

Med venlig hilsen,
bestyrelsen

Translate »